Latest News

เชียงใหม่​ /// ประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 - วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ การทำวิจัย และการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านการออกแบบงานสร้างสรรค์ ด้วยการเชิญศิลปินแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และสร้างศักยภาพให้นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่าของคณะฯ และสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องใน​ประเทศไทย ตลอดจนสถาปนิกในภาคีเครือข่าย เพื่อให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และเพื่อให้ผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความสามารถดำเนินการวิจัยและการออกแบบที่มีคุณภาพต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 07 มิถุนายน 2562
เวลา :: 08:50:06

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]