Latest News

เชียงใหม่​ /// สผ. ติดตามการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหาหมอกควัน ที่เชียงใหม่

       เมื่อ​วันที่​ 6 มิ.ย.62 ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2560-2565 โดย นายเอกชัย ภาระนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา อปท. และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือร่วมประชุม 

      นายเอกชัย ภาระนันท์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ในแต่ละพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรณีการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในระดับพื้นที่ โดยในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นการจัดเวทีครั้งที่ 3 ใช้ปัญหาหมอกควันเป็นกรณีศึกษา ซึ่งปัญหานี้มีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจึงต้องจัดทำโครงการแบบร่วมรับผิดชอบ บูรณาการการทำงาน รวมถึงการใช้แผนให้เกิดประโยชน์และเห็นผลเป็นรูปธรรม นอกจากปัญหาหมอกควันแล้ว ยังต้องร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ตลอดไป 

        สำหรับการจัดเวทีเครือข่ายจะดำเนินการครอบคลุมในทุกภูมิภาค ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดกาฬสินธิ์ เป็นเวทีการบริหารจัดการซากอิเล็กทรอนิคส์ ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก จัดที่จังหวัดระยอง เวทีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ECC ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งต่อไปเป็นครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้ จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เวทีน้ำกัดเซาะชายฝั่ง และครั้งที่ 5 จัดในภาคกลาง เวทีขยะพลาสติกในสังคมเมือง ซึ่งข้อสรุปที่ได้จากการประชุมในทุกเวทีจะได้จัดทำเป็นข้อมูลนำเสนอในระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหา และวางกรอบนโยบายใน 5 ปีข้างหน้าต่อไป

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 06 มิถุนายน 2562
เวลา :: 08:23:09

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]