Latest News

ม.แม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน Science Summer Camp 2019

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ Science Summer Camp 2019 เปิดรับเยาวชนอายุ 6 – 14 ปี เพียง 30 คนเท่านั้นระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “โครงการนี้ จัดขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาวิธีการ ทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และกระตุ้น สร้างความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการทดลอง  กิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ โดยเน้นการเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน เพลิดเพลิน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้เยาวชนสนใจและเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยความเข้าใจและมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น”

           ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรมค่าย จะได้เรียนรู้ทดลองวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน / โลกของจุลินทรีย์ /ตะลุยโลกสีเขียว/ Science Cartoon /Science Cinema /Science English Hour นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทัศนศึกษา ชมรมอนุรักษณ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 /พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทางค่ายมีคณาจารย์ และพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ได้รับความปลอดภัยและได้รับความรู้มากที่สุด หลังจบค่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรอีกด้วย

          คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 6-14 ปี โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง) รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น

           ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ หน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 1 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ โทรศัพท์ 06 2284 9514 นางสาวณิชมน ธรรมรักษ์ E-mail: sciacademicservice.mju@gmail.comเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 มีนาคม 2562
เวลา :: 10:35:21

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]