Latest News

มทร.ล้านนา จัดสัมมนากฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร

          กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่  16 – 17 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม

          สำหรับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกฎหมายปกครองที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยแก่ผู้บริหาร, สร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารในอนาคตเกิดการแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านกฎหมายปกครอง เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอันจะนำไปสู่การร่วมมือกันต่อไปในอนาคตทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายราชัย อัศเวศน์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นวิทยากรโดยมีผู้บริหารทั้ง 6 เขตพื้นที่เข้าร่วมกว่า 100 คน

          รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร กล่าวว่า “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติที่จำเป็นเกี่ยวกับกฎหมายปกครองที่ใช้ในมหาวิทยาลัย สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพงานได้อย่างแท้จริง”

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 17 มกราคม 2562
เวลา :: 02:37:40

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]