Latest News

ป.ป.ส.จัดการศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

          วันนี้ 3. พค.2561 ป.ป.ส.จัดการศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้กับ คณะ CCDAC เมียนมา จำนวน 30 นาย​ โดย ดร.อ่าวตาลหม่าว. มุขมนตรี. รัฐฉาน เป็นหัวหน้าคณะ  ณ โรงพยาบาล​ส่งเสรืมสุขภาพ​ตำบลบ้านแพะพัฒนา อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

          โดยนายศานิต อ่อนเปี่ยม​ ผอ.ยอ​ ปปส.ภาค​ 5​ เป็นหัวหน้าคณะ​ ป.ป.ส. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่​ สตก. สพป.  ปปส.ภ 5 ศูนย์​ประสานงานแม่โขงปลอดภัย​  นายสังวาลย์ จันทร์ติ้บ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านแพะพัฒนา และนายสุทัศน์ เชื้อนาม กำนันตำบลเขื่อนผากให้การต้อนรับ โดยในภาคเช้าได้รับฟังการบรรยายสรุป กระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเขื่อนผาก โดยมีแนวคิดในการทำงาน สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน เพื่อสุขภาพชุมชน

          โดยหลักการพึ่งพาตนเอง ตำบลเขื่อนผาก มีประชากร 1282 หลังคาเรือน ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ มีการทำข้อตกลงร่วมกัน ไม่ดื่ม ไม่ขายสุราวันพระ ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด  และผู้นำไม่ดื่มสุรา

          ตำบลเขื่อนผาก เริ่มทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2552 จากข้อมูลเยาวชน ที่เสพยาบ้า สูงถึง 47 คน นำสู่การหาวิธีการแก้ไขปัญหากันกับ ผอ.รพ.สต. บ้านแพะพัฒนา โดยนำเยาวชนดังกล่าวมาเข้าค่ายต้นกล้าตำบลเขื่อนผาก จำนวน 3 วัน 2 คืน สอนให้ละ เลิก ยาเสพติด  และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง. และก่อนออกจากค่ายได้ทำพันธะสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยผู้นำชุมชน ออกติดตามเยี่ยมหลังออกค่าย หากสงสัยจะดำเนินการขอตรวจสารเสพติด

          ผลการดำเนินงาน 1 ปี พบเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวยาบ้า จำนวน 28 คน แต่ยังมีเยาวชนส่วนหนึ่งกลับไปเสพซ้ำ 19 คน แก้ไขโดยคืนข้อมูลให้หมู่บ้าน  ฝ่ายปกครองเยี่ยมเยียนผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดมากขึ้น และโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดเวลา 9 ปี แห่งการทำงานยาเสพติด  ตำบลเขื่อนผาก มีผู้เสพ จำนวน 138 คน บำบัดรักษาสำเร็จและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 105 คน

          ปัจจุบัน ตำบลเขื่อนผาก ยังคง ติดตาม ค้นหา คัดกรอง ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบช่วยเหลือผู้พ้นโทษคดียาเสพติดจากระบบยุติธรรมคืนคนดีสู่สังคม  เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเขื่อนผากอย่างเป็นรูปธรรม

  

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 03 พฤษภาคม 2561
เวลา :: 10:04:46

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]