Latest News

เชิญร่วมงาน “เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา” สาขาวิชาภาษาพม่า

          คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน "เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา"  วันที่ 5 เมษายน 2561 นี้ ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ และฟังการบรรยายพิเศษ “เที่ยวเมียนมาร์อย่างสร้างสรรค์กับพี่จ่อย”

           อาจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์   อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดเผยว่า สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนภาษาพม่ามากว่า 20 ปี และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่าในปีการศึกษา 2560 ในลักษณะของหลักสูตรร่วม (Joint Program) กับมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จะมีโอกาสไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย ย่างกุ้ง 1 ภาคการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในทุกด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งเป็นพื้นฐานให้เข้าใจสังคมวัฒนธรรมพม่าลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว สาขาวิชาฯ ก็ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาพม่าของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

           สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรม “เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา” ขึ้น ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.   ณ ลานใต้อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาที่เรียนภาษาพม่าได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ภายในงานจะมีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ การแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาพม่า รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีการเรียนการสอนภาษาพม่าได้เข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย

           พิธีเปิดงานจะมีขึ้นเวลา 09.00 น. โดยมี กงสุลเมียนมาร์ ประจำนครเชียงใหม่ เป็นประธาน  ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ทั้งการบรรยายพิเศษ “เที่ยวเมียนมาร์อย่างสร้างสรรค์กับพี่จ่อย” โดย คุณอินทนนท์  สุกกรี จากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  การแข่งขันและการประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่าในหัวข้อ “สงกรานต์เมียนมาร์” ประกวดร้องเพลงภาษาพม่า ประกวดคัดลายมือพม่า และการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับเมียนมาร์ นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์เมียนมาร์ การฟ้อนพม่า ความรู้เกี่ยวกับสงกรานต์พม่า นิทรรศการผ้าลุนตยา และร้านอาหารพม่าอีกมากมาย

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5394-3276เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 เมษายน 2561
เวลา :: 01:46:38

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ สาระน่ารู้ ]