Latest News

ปิดแล้ว!! ศูนย์ OSS เชียงใหม่.... แรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ฯ กว่า 67,908 คน

          นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (OSS) ซึ่งได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันปิดศูนย์ คือวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลากว่า 55 วัน ซึ่งมีแรงงานต่างด้าว (สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา) เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 66,808 คน ทั้งที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว และยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เข้าดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (OSS) ผลการดำเนินงานสรุป แยกเป็น แรงงานฯที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว จำนวน 43,850 คน แรงงานฯที่ยังดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน จำนวน 13,384 คน แรงงานฯที่ลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน 8,006 คน และแรงงานฯที่ลงทะเบียนกับสำนักงานฯภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 2,668 คน รวมทั้งสิ้น 67,908 คน คิดเป็นร้อยละ 101.65 โดยเกินเป้าหมายมา 1,100 คน เนื่องมาจากเป็นผู้ติดตามที่มีอายุเกิน 15 ปี สามารถขออนุญาตทำงานได้ และส่วนหนึ่งเป็นแรงงานฯที่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น 

          จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้สำนักงานฯ จะได้กำหนดวันเวลาเพื่อแจ้งให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ยังดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน กลุ่มที่ลงทะเบียนออนไลน์ และกลุ่มที่ลงทะเบียนกับสำนักงานฯไว้ ไปดำเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยการส่ง SMS หรือติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่นายจ้างได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ดำเนินการตามกำหนดจะไม่สามารถอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยได้อีก หากฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีความผิด ตามพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ข้อหา “ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว แรงงานต่างด้าว จะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เช่นเดียวกับนายจ้าง ที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน โดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีความผิดข้อหา “รับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากพบว่าทำผิดซ้ำซาก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 0 - 5311 - 2911 - 4 ในวันเวลาราชการ หรือ Lind id:@doecmi

  

    เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 03 เมษายน 2561
เวลา :: 03:21:58

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวรับสมัครงาน ]