Latest News

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

          องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 10 ปีและต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี  กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนัก ระดับ 9 หรือเทียบเท่า หรือไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไป

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 053-841-133 และ เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 พฤษภาคม 2559
เวลา :: 08:37:28