Latest News

มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7 และ งานสัมมนา 9R ครั้งที่ 13 ณ มทร.ตะวันออก

           รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการสภานักศึกษา, นายสโมสรนักศึกษา ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 7 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ณ โรงแรมพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้านกิจการนักศึกษา และสร้างเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษาจากผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง (มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ, มทร.ตะวันออก, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ล้านนา, มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.ศรีวิชัย และ มทร.อีสาน)

   

          สำหรับโครงการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ "กึ่งศตวรรษราชมงคลล้านนา" และ แสดงผลการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา จาก 9 ราชมงคล กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กิจการนักศึกษา : ความท้ายทายในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง" และกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินงานกิจกานักศึกษา" โดยคณะผู้บริหาร 9 มทร. และการทำ Work shop หัวข้อ "แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา" ทั้งนี้ ตัวแทนนักศึกษาทั้ง 9 ราชมงคลได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง” อีกด้วย

   

ข่าว :  ขิมมภัทร์ แสนขันธ์

บรรณาธิการข่าว :  ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 14 พฤษภาคม 2567
เวลา :: 09:25:24

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]