Latest News

คณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 67 คณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงต่าง ๆ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้เดินทางมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงระหว่างเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

   
   

          โดยคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เดินทางไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  ต่อมาได้มากราบสักการะและปิดทองพระอัฏฐารส พระอัครสาวก  รวมถึง เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง ที่อยู่ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  จากนั้น ได้ไปกราบสักการะพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  ส่วนในช่วงเย็น จะเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ต่อไป

   
   

รายงานข่าว : นายทักษ์ดนัย เกษี

บรรณาธิการข่าว : ว่าที่ ร.ท.กาณฑ์ โสภโณดร

สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 24 เมษายน 2567
เวลา :: 06:10:21

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]