Latest News

มร.ชม. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์พลังใจ วัยทีน STRONG TOGETHER รุ่นที่ 1 ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายตั้งเป้าลดปัญหาความเครียดและการฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่นอย่างเป็นรูปธรรม

          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์พลังใจ วัยทีน STRONG TOGETHER รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลสวนปรุงกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนนำโดย มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน เชียงใหม่ (NORTH Net Foundation) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมี นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นผู้กล่าวรายงาน 

          การประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหาร ครู อาจารย์ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในจังหวัดเชียงใหม่ และลำปางเข้าร่วมจำนวน 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566 โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การจัดการอารมณ์และการสื่อสารทางบวกในครอบครัว การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในวัยเรียน วัยรุ่น รวมถึงสร้างระบบการดูแลและส่งต่อนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยงในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของนักเรียน นักศึกษา สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต สร้างความเข้มแข็งทางใจ ซึ่งบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสำคัญในการคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงให้การช่วยเหลือเบื้องต้น จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย และแนวทางการดูแลช่วยเหลือเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเครียดและการฆ่าตัวตายอย่างเป็นรูปธรรม เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 พฤษภาคม 2566
เวลา :: 07:39:36

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]