Latest News

องคมนตรี เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

          องคมนตรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

          เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 66 ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2566 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องพระราชดำริ ทั้งยังมีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

  

          ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นศูนย์ในการพัฒนาทางการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชเมืองหนาว และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป ที่นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ทั้งยังมีการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริ ซึ่งมีหน้าที่วิจัย ทดลอง สาธิตการปลูกพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาว แล้วนำมาส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามภูเขาที่สูงนำมาประกอบอาชีพ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

 

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 21 มกราคม 2566
เวลา :: 05:26:04

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]