Latest News

เชียงใหม่ - มช. ร่วมกับ ศึกษาธิการ เชียงใหม่ เปิดเวทีเสวนาสะท้อนปัญหาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีเสวนาสะท้อนปัญหาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อร่วมกันการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 65 ที่ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนา “เวทีการสะท้อนปัญหาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ สู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน” ซึ่งสาขาการบริหารวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรับฟังปัญหาและให้ภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ของแต่ละสถานศึกษา

          นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 8 จังหวัดนำร่อง ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัต กรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ทำให้เกิดการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ ยังเป็นการสร้างและพัฒนากลไกในการจัดกรศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อีกด้วย

          ดังนั้น การจัดการเสวนาในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ภาคส่วนต่างๆ จะได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ สู่การพัฒนาโจทย์วิจัย และนำผลการวิจัยมาเป็นฐานในการยกระดับคุณภาพพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะช่วยให้จังหวัดเชียงใหม่ มีทิศทางในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ไม่ใช่เพียงแต่หน่วยงานทางการศึกษาเท่านั้น

 

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 25 ตุลาคม 2565
เวลา :: 05:49:52

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]