Latest News

เชียงใหม่ - อบจ.เชียงใหม่ จัดงาน “เสน่ห์วัฒนธรรม ชาติพันธุ์เชียงใหม่ : Best of Chiang Mai Tribal”

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “เสน่ห์วัฒนธรรม ชาติพันธุ์เชียงใหม่ : Best of Chiang Mai Tribal” เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างมูลค่าก้าวสู่ระดับสากล

          เมื่อช่วงวันที่ 7 ส.ค. 65 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เสน่ห์วัฒนธรรม ชาติพันธุ์เชียงใหม่ : Best of Chiang Mai Tribal” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาไปสู่การเสริมสร้างมูลค่างานหัตกรรมพื้นบ้าน และงานภูมิปัญญาต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืง

          ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการแสดงผ้าของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ การจำลองวิถีชีวิต และจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้า อาหาร รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Work shop ร่วมกับประชาชนที่มาร่วมงานในทุกวันอีกด้วย

          ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น ประชากรกว่าร้อยละ 20 เป็นพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่สูง อาทิ ปกาเกอญอ, ลาหู่, ลีซอ, อาข่า และกลุ่มพื้นที่ราบ อาทิ ไทยวน, ไทใหญ่, ไทยเขิน, ไทลื้อ โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยมากกว่า 40 กลุ่ม การจัดงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับชนเผ่า รวมถึงการแสดงคุณค่าเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองที่เป็นเสน่ห์ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้


จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงาน
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าวเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 08 สิงหาคม 2565
เวลา :: 09:43:15

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]