Latest News

รางวัลบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำปีและรับเกียรติบัตร ประจำปี 2564

          สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมอบรับรางวัลบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำปีและรับเกียรติบัตร ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่ : ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ (Library in New Normal: Collaboration, Innovation and Services) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2564 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีฯ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำปีและรับเกียรติบัตร ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลห้องสมุดดีเด่น (ห้องสมุดสาถบันอุดมศึกษาดีเด่น) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

          ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ทั้งด้านการบริหารงานและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นหัวใจของการศึกษาอย่างแท้จริง ตั้งแต่การพัฒนาบริการห้องสมุดไปสู่การบริการดิจิทัลทั้งด้าน Digital content และการบริการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย สนับสนุนให้สำนักหอสมุดเป็นศูนย์ข้อมูลล้านนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัลที่ทันสมัยและการปรับปรุงอาคารสำนักงานหอสมุด ด้วยงบประมาณรวมกว่า 410 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้อุทิศตน ทุ่มเท เสียสละ นำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 

กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 02 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 11:24:32

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]