Latest News

เชียงใหม่ - ก.ธ.จ. เชียงใหม่ ประชุมติดตามโครงการของภาคราชการ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

         คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ธ.จ.) จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

         เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ก.ธ.จ. เชียงใหม่ เพื่อกำหนดแผนติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญต่าง ๆ ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทำหน้าที่ติดตาม สอดส่อง โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ให้ดำเนินการโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ผลักดันส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าแก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง

         ที่ประชุมได้รายงานผลการตรวจติดตาม สอดส่องโครงการต่าง ๆ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอแม่แตง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำปิง ในพื้นที่อำเภอสันทราย และโครงการติดตั้งราวกั้นป้องกันอันตราย ชนิด 2 ชั้น บนทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนแม่งอน-หนองเต่า ในพื้นที่อำเภอฝาง ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สอดส่องพบว่าบางโครงการฯ ไม่มีการติดป้ายโครงการฯ ที่ชัดเจน ทำให้ประชาชนไม่ทราบรายละเอียดของโครงการฯ และคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ดำเนินโครงการโดยให้ระหว่างการก่อสร้างขอให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง และดูแลความปลอดภัย ไม่ทิ้งวัสดุก่อสร้างไว้บนผิวถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณก่อสร้างอีกด้วย

         นอกจากนี้ที่ประชุมได้ลงมติคัดเลือกโครงการที่จะเข้าไปสอดส่องเพิ่มเติมอีก 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ โดยจะได้มีกำหนดวันในการลงพื้นที่อีกครั้ง และขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ส่งเอกสารต่างๆ มาให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลก่อน เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการลงพื้นที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความชัดเจนในการตรวจติดตามสอดส่องโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ว่า มีหน้าที่ในการสอดส่อง ติดตามโครงการ แผนงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน และเป็นการกระตุ้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยจะคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ เข้าไปดูรายละเอียดโครงการ ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร เพื่อช่วยผลักดันโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขอให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวัง สอดส่อง พร้อมแจ้งข้อมูลเพื่อทำให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ในการใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

จุฬา  สินไพบูลย์ สำนักงานข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 พฤษภาคม 2565
เวลา :: 04:38:57

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]