Latest News

ม.แม่โจ้ รับ 3 รางวัลใหญ่ Thailand Energy Awards 2021 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล จากกระทรวงพลังงาน

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร  ไชยญาติ  นักวิจัย  เข้ารับ 3 รางวัลใหญ่ สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล ในงาน Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 จัดโดยกระทรวงพลังงาน โดยมีนายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน และคณะผู้บริหารวิทยาลัยพลังงานทดแทน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

  

          Thailand Energy Awards ในปี 2020 และปี 2021 นี้ มีการประกวดทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยมีผู้ให้ความสนใจส่งโครงการเข้าประกวดเป็นจำนวนมากถึง 325 ผลงาน  โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลปี 2021 มีดังนี้

      - รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ผลงาน โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาแบบเชื่อมต่อสายส่งเพื่อลดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน ของ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี  และทีมนักวิจัยวิทยาลัยพลังงานทดแทน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

     - รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy) ผลงาน โครงการผลิตไฟฟ้าร่วมกับการทำความเย็นและความร้อนแบบขั้นบันไดจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ผลงานของ รศ.ดร.นัฐพร ไชยญาติ  และทีมนักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  [ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ]

     - รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานสร้างสรรค์ กลุ่มสถาบันการศึกษา ผลงาน ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากความร้อนทิ้งกลับคืนกรณีศึกษาจากเตาเผาขยะติดเชื้อทางการแพทย์ ผลงานของ รศ.ดร.นัฐพร  ไชยญาติ  และทีมนักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ]

          นอกจากนั้น ผลงานดังกล่าว ยังได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวดในงาน Asean Energy Awards 2021  และได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อีกด้วย

  

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 22 ธันวาคม 2564
เวลา :: 02:19:10

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]