Latest News

ครบ 86 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.09 น.คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ บุคลากร และผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาคที่บริเวณลานอาคารพระช่วงเกษตรศิลปการ เนื่องในวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ

          หลังจากที่ได้ทำพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาคแล้วรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ บุคลากร และผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำพิธีวางพวงมาลาที่อณุสาวรีย์อมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปะการ และมีพิธีทำบุญทางศาสนาที่อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีนี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่ไม่เอื้ออำนวยให้ชาวแม่โจ้รวมตัวมากมาย แต่ชาวแม่โจ้ได้รวมใจยิ่งใหญ่ เพื่อระลึกถึงบ้านหลังที่ 2 “แม่โจ้” สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมตามมาตรการทางสาธารณสุข เว้นระยะห่างทางกายภาพ และเน้นสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ

    

    

          ถึงแม้การจัดงานในปีนี้จะไม่เหมือนทุกมีที่ผ่านมา แต่ชาวแม่โจ้ทั่วประเทศต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “แม้ไม่รวมตัว แต่เรารวมใจ ระลึกถึงแม่โจ้ ครบ 86 ปี” วันนี้จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ สู่...มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันนี้ แม่โจ้ได้บุกเบิก ฝ่าฟัน ต่อสู้ และ เจริญเติบโต สั่งสมประสบการณ์ บันทึกประวัติศาสตร์ด้านการเกษตรของไทย ยึดมั่นไว้ซึ่งอุดมการณ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์การ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ” ด้วยปรัชญาที่แน่วแน่ “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต สู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” และหากจะเอ่ยถึงบัณฑิตแม่โจ้ แม้กาลเวลาจะล่วงผ่านมาหลายยุคหลายสมัย บัณฑิตแม่โจ้ก็ยังคงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น “เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา” ด้วยบุคลิกของผู้ที่ “เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” เป็นลักษณะของความเป็นลูกแม่โจ้มาจวบจนปัจจุบัน โดยมีบทบัญญัติแม่โจ้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยความเหนียวแน่น กลมเกลียว ชาวแม่โจ้ระลึกถึงคุณแผ่นดิน แม่โจ้จึงยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิ

“แม่โจ้: มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”

    

    

    

    

    

    

    เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 07 มิถุนายน 2563
เวลา :: 11:48:11

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]