Latest News

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนที่ 16 อย่างเป็นทางการ

          เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนที่ 16 ในครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    

          สำหรับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้เชิญพระบรมราชโองการฯ วางที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี ทำหน้าที่อาลักษณ์อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการรับสนองพระบรมราชโองการฯ พร้อมกันนี้มี นางนวนจันทร์ ทองมา ภรรยา รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผอ.สำนัก ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

    

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนที่ 16 ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระพล ทองมา ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ข้าพระพุทธเจ้ารู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนับเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อตนเองและวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าตระหนักดีว่า การดำรงตำแหน่งอธิการบดีนั้น ถือเป็นหน้าที่สำคัญต่อการพัฒนาชาติ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความทุ่มเท เสียสละอย่างมาก เพื่อให้องค์กรแห่งนี้ ได้ยังประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชน ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มีมากว่า 8 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านการเกษตรของแผ่นดินที่สั่งสมและตกผลึกมาจากพลังแห่งคุณธรรมความดีงาม ความมุ่งมั่นของเราบรรพชนแม่โจ้จากรุ่นสู่รุ่น กอปรด้วยการสำนึกในการทำงานเพื่อประชาชนที่ฝังแน่นในจิตใจของทุกคน ทำให้องค์ความรู้ได้ถูกส่งผ่านออกไปเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า ตอบสนองการพัฒนาชาติในทุกมิติพร้อมทั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีความพร้อมในการมอบทักษะ ประสบการณ์ หล่อหลอมความคิด และจิตใจอันดีงามออกสู่สังคม ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ข้าพระพุทธเจ้า และคณะผู้บริหารทุกคน จะตั้งใจอย่างแน่วแน่ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัยและประชาคม ให้ไปสู่สัมฤทธิผลสูงสุดอย่างเต็มความสามารถ มุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในครั้งนี้  ข้าพระพุทธเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า จะปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อนำความก้าวหน้ามาสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สู่สังคม และประเทศชาติสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”

    

          สำหรับประวัติของ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนที่ 16 โดยสรุปมีดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  เกิดเมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2505  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 49)  ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Extension Education/ Development Management  จาก University of the Philippines Los Baños ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์   ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ศาสตราจารย์ กิตติมศักดิ์ ปี 2559 จาก National Chin- Yi University of Technology (NCUT), Taiwan และ ศาสตราจารย์ กิตติมศักดิ์ ปี 2561 จาก Vanung University (VNU), Taiwan   ท่านดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ ระดับ 9  รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

  

  

  

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 02 มิถุนายน 2563
เวลา :: 11:40:09

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]