Latest News

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เชียงใหม่ หารือจัดการท่องเที่ยวและจัดระเบียบมัคคุเทศก์ ยกระดับการท่องเที่ยวไทย

          ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถกปัญหาการจัดการท่องเที่ยวและการจัดระเบียบมัคคุเทศก์ พร้อมหาแนวทางยกระดับการท่องเที่ยวไทย

  

           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว หารือปัญหาและมาตรการจัดระเบียบการท่องเที่ยว และรับฟังสภาพปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีมัคคุเทศก์เถื่อน และแนวทางการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

  

           นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือ ที่โดดเด่นทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งโบราณสถาน และวิถีชุมชนที่หลากหลาย ตลอดจนเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามโอบล้อม จึงเป็นจุดดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการจัดการที่มีมาตรฐานอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ในวันนี้ได้มีการหารือใน 3 ประเด็น คือ ปัญหามัคคุเทศก์ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาต แล้วประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ปัญหาชาวต่างชาติประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับมัคคุเทศก์เถื่อน รวมถึงกลุ่มบริษัทนำเที่ยวที่ใช้มัคคุเทศก์เถื่อน

  

           ด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ ดังนั้นการดำเนินการต่าง ๆ ต้องมีมาตรฐาน ผู้ประกอบการต้องมีคุณธรรม และนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ สำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทางจังหวัดมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ในวันนี้เป็นแนวทางที่ดี

    

           สำหรับการลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาของเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยในการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้นำเสนอปัญหาและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ ที่จะนำไปสู่แนวทางกำหนดมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ ในการแก้ไขปัญหาจัดระเบียบผู้ประกอบการมัคคุเทศก์ ทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อเฝ้าระวัง ตลอดจนแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์เถื่อน และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนากฎหมายและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม กำกับ และลงโทษมัคคุเทศก์เถื่อนและบริษัทนำเที่ยวที่ใช้มัคคุเทศก์เถื่อน เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 11 มกราคม 2563
เวลา :: 03:42:45

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]