Latest News

มทร.ล้านนา เปิดโครงการวิจัยเพิ่มมูลค่า OTOP ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นบ้านของอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงาน องค์กร ภาคีการดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ , พัฒนาการอำเภอ, บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ,อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ,หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดถึงผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดเชียงใหม่

    

          ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วัจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยและกระบวนการ พัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP บนฐานทรัพยาการชุมชนเพื่อุม่งสู่การค้าที่เป็นธรรม (พื้นที่ดำเนินการ : กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ตำบลนาคอเรือ และตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมในทุกระดับ และจากการดำเนินดำงาน คณะนักวิจัยได้จัดทำ รายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้นักวิจัยได้นำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ของชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อย ภายใต้ชุดโครงการ ตามกรอบข้อเสนอโครงการวิจัยตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อหน่วยงานผู้สนับสนุนงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานวิจัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่

          โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯครั้งนี้ได้มีชุดโครงการวิจัยจำนวน 1 ชุดโครงการ ประกอบด้วย

1.ชุดโครงการวิจัย “การยกระดับคุณภาพผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ต่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า” จำนวน 1 ชุดโครงการและโครงการย่อยจำนวน 4 โครงการ

2.โครงการวิจัย “การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค”

3.โครงการวิจัย “ศึกษาความเป็นไปได้แนวทางและรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่”

4.โครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการกระจายรายได้และการแบ่งสัดส่วนที่เป็นธรรมในกลุ่มต้นน้ำ และกลางน้ำ ของผ้าทออำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่”

  

          ทั้งนี้ โครงการทั้งหมด จะได้นำไปจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อภาคชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาการเรียนการสอนอันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ นำไปสู่การพัฒนาเชิงนโยบายระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป โดยในครั้งนี้ได้มีการเดินแฟชั่นโชว์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสวมใส่ ผ้าล้านนาแบรนด์ บายศรีอีกด้วย

  

  

    เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 25 ธันวาคม 2562
เวลา :: 02:19:11

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]