Latest News

เชียงใหม่​ /// สวพส. จัดเสวนาใหญ่ เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

          ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพรวมทิศทางการวิจัยเฮมพ์ตามนโยบายทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” โดย ดร.สริตา ปินมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ จากวิทยาการมากความรู้อีกหลายท่าน หลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้ออื่น ๆ อาทิ

• ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเฮมพ์ในอนาคต

• การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์

• การใช้ประโยชน์จากเมล็ดกัญชงเพื่อเป็นอาหาร

• งานวิจัยเฮมพ์ทางทหาร(ชุมทหารจากเส้นใยเฮมพ์)

• การใช้ประโยชน์จากเฮมพ์ทางการแพทย์

• การใช้เฮมพ์สำหรับทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

• กฎหมายเกี่ยวกับกับเฮมพ์ และโอกาสของเฮมพ์ในเชิงพาณิชย์

• กระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ในเชิงอุตสาหกรรม

          นอกจากนี้ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกกัญชงเพื่องานวิจัย ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน ทำให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้เข้าใจถึงความสำคัญของกัญชง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ที่ต้องการกำหนดแนวทางการพัฒนาเฮมพ์ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การปลูกเฮมพ์ (กัญชง) และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเฮมพ์เพื่อสร้างรายได้และเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไปเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 06 กันยายน 2562
เวลา :: 08:59:48

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]