Latest News

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัด Workshop การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ เชิญชวนประชาชนร่วมโหวตของที่ระลึกโดนใจ ลุ้นรางวัลเงินสดมูลค่า 6,000 บาท

          เมื่อ​วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม Workshop การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiang Mai Night Safari Eco friendly souvenirs design contest 2019) โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ นายปรเมศร์ สายอุปราช อดีตข้าราชการอาจารย์ และเจ้าของธุรกิจ Mr. Leaf ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

          การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ (Chiang Mai Night Safari Eco friendly souvenirs design contest 2019) เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุธรรมชาติที่เหลือทิ้งของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาจัดทำเป็นของที่ระลึก ซึ่งประกอบไปด้วย มูลสัตว์ชนิดต่างๆ เศษหญ้าแห้งที่เหลือทิ้งจากการเป็นอาหารสัตว์ เศษใบไม้ กิ่งไม้ชนิดต่างๆ ที่มีในรอบพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  

          และกิจกรรมการประกวดนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้ชิงรางวัลมากกว่า 116,000 บาทแล้ว ประชาชนทั่วไปก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบของที่ระลึกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยการร่วมกดโหวตการออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ทั้งสองประเภท คือ 1.กลุ่มของนักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา และ 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อลุ้นชิงรางวัลขวัญใจประชาชน จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท โดยสามารถร่วมโหวตได้ที่ Facebook : การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line@:เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หรือ​https://web.facebook.com/ChiangMaiNightSafariEcoFriendlySouvenirDesign2019 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร โทร. 053-920000เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 06 กรกฎาคม 2562
เวลา :: 07:31:58

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]