Latest News

บุคลากร มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทน ปตท. เป็นพี่เลี้ยงชุมชน ศึกษาวิธีการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนบ้านกองกาน

          เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ลงพื้นที่หมู่บ้านกองกาน ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงชุมชนในการติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นทางวิชาการ ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และตัวแทนชุมชนบ้านกองกานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน (พพช.) รุ่นที่ 6 ภายใต้กิจกรรมการติดตามการพัฒนาโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน โดยแบ่งเป็น 2 ทีมดังนี้ ทีมที่ 1​ พี่เลี้ยงชุมชนด้านกระบวนชุมชนและด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ดร.พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนายนริศ กำแพงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ทีมที่ 2 พี่เลี้ยงชุมชนด้านวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ อ.ศรีธร อุปคำ อ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม อ.ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ และอ.กนก ภูคาม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

          นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมสำรวจกับชุมชน ในการศึกษาความเป็นไปได้ ของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นกำลัง เพื่อผันน้ำจากลำน้ำแม่แจ่มไปใช้งานในระบบประปาหมู่บ้านและระบบน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยชุมชนในการลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ เพิ่มพื้นที่เขียว สร้างสุขภาวะชุมชน และเกิดกลไกการจัดการระบบน้ำเพื่อให้สร้างความยั่งยืนแก่หมู่บ้านต่อไปในอนาคตเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 มิถุนายน 2562
เวลา :: 08:10:48

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]