Latest News

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรม Payap USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562​ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน​"กิจกรรม Payap USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2562" โดยมี​นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ทั้งนี้​กิจกรรม​ดังกล่าว​มี​วัตถุประสงค์​เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน อีกทั้ง​ยัง​มีการให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 39 กลุ่ม ลงพื้นที่ไปยังชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีวิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อสม. คอยให้ความรู้และนำลงพื้นที่ปฎิบัติงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 05 มิถุนายน 2562
เวลา :: 05:22:21

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]