Latest News

มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 2,000 คนณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์จีระพล  ไชยมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัท Digital Plus One Co.,Ltd.และคุณวรพจน์  ชลชวลิต นายช่างโครงการ บริษัทอิตาเลียนไทย ดิ เวลล๊อปเมนท์ จำกัด(มหาชน)บรรยายให้กับนักศึกษาได้รับทราบถึงอาชีพเสริมในยุค 4.0 และ การทำงานกับความปลอดภัยในยุค ศตวรรษที่ 21 รวมถึงให้ข้อคิดและแนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงาน

    

          ส่วนในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมแยกตามคณะที่สังกัด โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการบรรยายในหัวข้อ “แนะแนวทางในการสมัครงานและแนะนำแหล่งหางานทั้งในและต่างประเทศโดย คุณปลิดา ร่วมคำ ตำแหน่งผู้ช่วยจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างตัวแทนศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คุณเฉลิมชัย วิชิต ไตรภพ ตำแหน่งปัจจุบัน  General manager south Asia  บริษัท Auto form engineering Asia pacific Co.,Ltd ตัวแทนศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมโธธาและสิ่งแวดล้อมคุณพรพิมล ไฝปัน ตำแหน่งปัจจุบันวิศวกรประจำ หจก.พี.ดับบลิว เอส.คอนกรีต และตัวแทนศิษย์เก่าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คุณพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังมีการออกบูธรับสมัครงานของสถานประกอบการและจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีช่องทางในการประกอบอาชีพต่อไป

    

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 27 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา :: 09:30:34

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]