Latest News

สาขาวิทยาศาสตร์ เสริมทักษะฟิสิกส์ ปูพื้นความรู้ด้านกลศาสตร์และไฟฟ้า ให้นักเรียนมัธยมฯ

          สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนตัวป้อนกลุ่มเป้าหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ5 จำนวน 60  คน โดยผศ.ประยงค์ ใสนวน หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและเปิดโครงการ ณ อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

          การอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในสาขาฟิสิกส์พื้นฐานทางด้านกลศาสตร์และไฟฟ้าเพื่อนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงการเรียนภาคทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติการในห้องทดลองได้และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 27 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา :: 08:22:19

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]