Latest News

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือรับทุน สกว.

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อดำเนินโครงการ “การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนป่าเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน”บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

          สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อดำเนินโครงการ “การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนป่าเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน” เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 (15 สิงหาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2562)  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยจัดการงานวิจัย มทร.ล้านนาร่วมกับคณาจารย์ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของคนพื้นที่รวบรวมข้อมูล และนำเสนอโครงการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 11โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุนจำนวน 3,300,000 บาท โดยมีดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพร้อมด้วยตัวคณาจารย์ทั้ง 3คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์)ร่วมลงนามในครั้งนี้เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 10 มกราคม 2562
เวลา :: 09:33:49

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]