Latest News

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมการจัดการความรู้การจัดทำวิทยานิพนธ์บนระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-thesis)

          รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดการความรู้ การจัดทำวิทยานิพนธ์บนระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-thesis) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ 28 พฤษภาคม2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์INC12 ชั้น1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งจัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์บนระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากคุณธีรยุทธ โกสินทร์ และทีมคณะวิทยากร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “โปรแกรม e-thesis และโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” และนำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสัมมนา  เชิงปฏิบัติการการจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์บนระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำวิทยานิพนธ์ บนระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-thesis) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจ สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมจำนวนทั้งสิ้น 90คน

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 28 พฤษภาคม 2559
เวลา :: 03:26:23

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]