Latest News

เชียงใหม่ - อบจ.เชียงใหม่ จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทัดเทียมและสร้างความเป็นเลิศสู่ระดับสากล

          เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 65 ที่ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ “เชียงใหม่วิชาการ 2565” โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงคณะครูและนักเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงานฯ

          นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 1,772 แห่ง ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา จำนวน 436 แห่ง มีนักเรียนรวมจำนวน 121,299 คน และเพื่อเป็นการเปิดเวทีในการเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในภาคเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถในเวทีการศึกษาระดับภาค และนำไปสู่การแสดงความสามารถในระดับประเทศ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางความคิดอย่างหลากหลายจากผลงานของตนเอง

          การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทัดเทียมและมุ่งสร้างความเป็นเลิศสู่ระดับสากล

          ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 21 ประเภท 95 รายการ อาทิ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้, การวาดภาพระบายสี, การแกะสลักผักผลไม้, ทักษะทางคอมพิวเตอร์, หุ่นยนต์, การตอบปัญหาคุณธรรมและตอบปัญหาสารานุกรม


จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงาน
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าวเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 08 สิงหาคม 2565
เวลา :: 09:21:49

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]