Latest News

adiCET CMRU ลงนามสัญญารับการสนับสนุนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีพิธีลงนามในสัญญารับการสนับสนุนนวัตกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ผลงาน ณ ห้องประชุมสํานักช่าง ชั้น 3 อาคาร 5 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการลงนามสัญญารับการสนับสนุนทุนนวัตกรรม และกิจกรรมปฐมนิเทศผู้รับการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่าประจำปี 2566 โดยมี คุณสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคลองแม่ข่าในครั้งนี้ ซึ่งมี ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามหัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ กล่าวรายงาน การดำเนินงานการสนับสนุนทุนนวัตกรรม และได้ร่วมลงนามสัญญาในนามผู้ให้การสนับสนุน พร้อมด้วย คุณรุ่งนภา จุลศักดิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ ซึ่งเป็นผู้ลงนามสัญญาในนามพยานของฝ่ายผู้ให้การสนับสนุน โดยมีหัวหน้าผลงานทั้ง 3 ผลงานเป็นผู้ลงนามสัญญาในนามผู้รับการสนับสนุน ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนงานฝ่ายสุขาภิบาลสำนักงานช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญา

 

          นอกจากนี้ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมกับการสร้างเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาเมืองโดย คุณมนัสพงษ์ มั่งไคร้ ผู้จัดการสำนักงานภาคเหนือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเอกสารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรม โดย คุณสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการหน่วย SID-AT UN ในการนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอแผนการดำเนินโครงการของทั้ง 3 ผลงาน แนะนำโครงการต่อคณะทำงานฝ่ายสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งดูแลเรื่องการพัฒนาคลองแม่ข่าโดยตรง เพื่อสร้างเครือข่ายอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต 

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 พฤษภาคม 2566
เวลา :: 06:58:51

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]