Latest News

"เชียงดาว สานใจ๋ ช่วยดับไฟ ม่อนดอยหลวง"

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่   ร่วมกับชุดปฏิบัติการไฟป่าระดับอำเภอเชียงดาว โดยมีท่านนายอำเภอ นายชัชวาลย์ พุทธโธ ประธานอำนวยการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน อ.เชียงดาวติดตามเยี่ยมเยียนจุดสะกัดและเฝ้าระวังไฟป่า เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตำบลเมืองงาย และตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

    

          อำเภอเชียงดาวเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันและไฟป่าตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 และในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว ได้มีส่วนร่วมกับชุดปฎิบัติการประจำพื้นที่เพื่อปฎิบัติการออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้งแจ้งเหตุการเผา และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอโดยมีเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเป็นหน่วยเฝ้าระวังป้องกันและปลุกจิตสำนึกในการไม่เผาเศษซากพืชฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรภายในแต่ละอำเภอซึ่งอยู่ในอำนวยการของนายอำเภอเพื่อบรรเทา ลดผลกระทบ วิกฤติในเรื่องหมอกควันแก่ประชาชนในพื้นที่

    

          นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว กล่าวว่า นอกจากมาตรการของทางภาครัฐแล้วที่ทุกส่วนงานระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่แล้ว ทำให้จุดความร้อนลดลงตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีทางภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ได้มีส่วนร่วมการแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิเช่น กลุ่มม่วนใจ๋ | กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว,กลุ่มเยาวชนเขียวสดใส รักษ์ป่าเชียงดาวฯลฯ เปิดรับบริจาคและสนับสนุนสิ่งของที่ใช้ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ และทางกลุ่มได้มีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ดำรงชีพในป่า หลายรายการ รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นกับภารกิจหลายอย่าง เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากาก เวชภัณฑ์ ฯลฯ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอีกด้วย

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 09 เมษายน 2562
เวลา :: 11:02:07

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]