Latest News

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MOU สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          ว่าที่ร้อยตรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า  “การลงนามในครั้งนี้สืบเนื่องจาก ทางคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ได้ดำเนินงานในการดำเนินโครงการการบูรณาการการบริหารจัดการขยะภายในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทางคณะฯมีการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังมีศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรที่ดำเนินงานศึกษาวิจัย และบริการวิชาการในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงเป็นการดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้มีการสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีข้อตกลงร่วมกันที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และการบริการวิชาการ ตลอดจนการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม”

  

          สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายระพีศักดิ์  มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย โดยทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะร่วมมือกันในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ข้อมูลด้านวิชาการและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและประสานประโยชน์ร่วมกัน ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละฝ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลาดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

          นอกจากนั้นก่อนพิธีลงนามความร่วมมือจะเริ่ม ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่” โดย นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1  ต่อด้วย การนำเสนอ “ผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การรับรู้ภาวะหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่” โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 มีนาคม 2562
เวลา :: 10:24:56

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]