Latest News

กพร. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 สร้างความร่วมมือพัฒนาด้านแร่ในอาเซียน

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16หวังสร้างให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านแร่ในประเทศสมาชิกอาเซียน

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายวิษณุทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16 หรือ The16thASEANSeniorOfficials Meetingon Minerals (Working Groups):16th ASOMM WGsว่า ในปี 2562 นี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวซึ่งเป็นการประชุมคณะทำงานด้านแร่ธาตุอาเซียนระดับอธิบดีหรือผู้แทนจากสมาชิกประเทศอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทยโดยการประชุมดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในเชิงนโยบายในการพัฒนาด้านแร่ธาตุในประเทศสมาชิกอาเซียน

          การประชุมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะทำงานด้านการค้าและการลงทุนด้านแร่หารือด้านการสร้างโอกาส การอำนวยความสะดวก และการสนับสนุนการลงทุนด้านแร่ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน (2) คณะทำงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านแร่หารือด้านการฝึกอบรมบุคลากร การสนับสนุนความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านแร่และธรณีวิทยา และการพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาด้านแร่ (3) คณะทำงานด้านการพัฒนาด้านแร่อย่างยั่งยืนหารือด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านแร่อย่างยั่งยืนในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างการพัฒนาด้านแร่อย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การฟื้นฟูพื้นที่หลังการทำเหมือง การร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสร้างความตระหนักรู้และ (4) คณะทำงานด้านฐานข้อมูลด้านแร่ หารือด้านการสนับสนุนงานฐานข้อมูลแร่ และการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน

          “ผลสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้จะสร้างให้เกิดความร่วมมือกันในประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านแร่ธาตุอาเซียน ฉบับที่ 3 ระยะที่ 2 ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2564และแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาด้านแร่ธาตุอย่างยั่งยืนและเพื่อการพัฒนาศักยภาพของภูมิภาคต่อไป”นายวิษณุ กล่าว

          ทั้งนี้ การประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 16และการประชุมที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่โดยในวันที่ 21 มีนาคม 2562 จัดให้มีการดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หรือหมู่บ้าน CIV บ้านออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV บ้านออนใต้ และเป็นประธานในพิธีปิดการประชุม เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 มีนาคม 2562
เวลา :: 09:19:08

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]