Latest News

งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพจัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

          งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

          อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต สืบเนื่องจากมีผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ ถึงแม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอ การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ หลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้ตามเป้าที่วางไว้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน ทำให้การรักษาผู้ป่วยล่าช้า หรือไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงร่วมกับสถานศึกษา จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ขึ้น คือ กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เพื่อส่งต่อให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติในเขตพื้นที่ต่าง ๆ กาชาดจังหวัดและโรงพยาบาล ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนโลหิตต่อไป อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว และจะจัดต่อเนื่องทุก ๆ ปี

          จึงขอเชิญชวนนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทั่วไป บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตสาธารณะ ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดโทร. 053 – 851478 ต่อ 7833เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 07 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา :: 10:55:37

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]