Latest News

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร มุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          นายอนุชา  ดำรงมณี กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  เปิดเผยถึง แนวทางการดำเนินงานขององค์กร  ภายหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม  2562 ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พ.ศ.........  ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และการดำเนินการตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหลังจากนั้น  ยังต้องรอกำหนดวันเวลาที่แน่นอนจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ยังคงมีอำนาจในการบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และกิจการต่อเนื่องจนกว่าภารกิจตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

          สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้คำมั่นว่าจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรต่อไปอย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและประเทศชาติ  รวมทั้งจะบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากนานาประเทศทั่วโลก ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

  

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 03 มกราคม 2562
เวลา :: 07:54:59

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]