Latest News

มทร.อีสาน ศึกษาดูงานงานแผนและนโยบาย

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เนื่องในโอกาสที่นำคณะบุคลากรด้านงานแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย เดินทางเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจในเรื่อง การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำงบประมาณและติดตามประเมินผล โดยมี ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นผู้บรรยายรายละเอียดด้านงานแผนของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการมทร.ล้านนา (เชียงใหม่)เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 05 ธันวาคม 2561
เวลา :: 07:30:02

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]